Tisztelt Betegünk!


Önnek joga van a kórházi tartózkodása alatt:

 • az egészségügyi ellátáshoz és az ellátás visszautasításához,
 • az egészségügyi ellátás során a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz,
 • az önrendelkezéshez, az egészségügyi dokumentációjának megismeréséhez,
 • az emberi méltósághoz, az orvosi titoktartáshoz.
Beteg jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozókra, valamint az intézmény működésére vonatkozó jogszabályokat.
A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

1. A betegek jogai (Egészségügyi Törvény 6.§-25.§)

1.1 Az egészségügyi ellátáshoz való jog.

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. A betegnek joga van az állapota által indokolt szakmai szintű egészségügyi szolgáltató és az Egészségügyi törvényben írt feltételek megvalósulása esetén az ellátást végző orvos megválasztásához. A beteg jogosult a megállapított diagnózissal, javasolt terápiával, egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalással kapcsolatban kezdeményezni más orvos általi vizsgálatot.

1.2 Az emberi méltósághoz való jog Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

1.3 A kapcsolattartás joga A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. A beteg gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

1.4 Az Intézmény elhagyásának joga A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható. A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak bejelenti, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti.

1.5 A tájékoztatáshoz való jog A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon, egyéniesített formában teljes körű tájékoztatást kapjon, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára. Ez a tájékoztatás elsősorban kiterjed: a beteg egészségi állapotára, beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokra, beavatkozásokra, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeire, és kockázataira, tervezett időpontjára, a beteg döntési jogára, a lehetséges alternatív eljárásokra, az ellátás folyamatának és várható kimenetelének ismertetésére, javasolt életmódra.

1.6 Az önrendelkezéshez való jog Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja. Az invasív beavatkozásokhoz a betegnek írásban kell hozzájárulni, minden más esetben elegendő a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő hozzájárulás. Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak. A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha a beteg egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és az Egészségügyi törvény szerinti nyilatkozó felkutatása késedelemmel járna, invasív beavatkozásnál pedig akkor, ha a felkutatási késedelem mellett még az is fennáll, hogy a beavatkozás késedelmes elvégzése maradandó károsodáshoz vezetne. A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

1.7 Az ellátás visszautasításának joga A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ennek részletes feltételéről bővebb tájékoztatást a beteg kezelőorvosától kérhet. A visszautasítást minden olyan esetben, amikor az súlyos vagy maradandó károsodáshoz vezetne, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg esetén olyan beavatkozást, ami maradandó fogyatékossággal, vagy súlyos egészségkárosodással járna, nem lehet a törvényes képviselőnek visszautasítani. Cselekvőképes személy a jövőre nézve is visszautasíthat beavatkozásokat, ha olyan állapotba kerülne, hogy cselekvőképtelensége esetén nem nyilatkozhatna, de ezt csak közokiratban teheti meg. Speciális szabályai vannak a gyógyíthatatlan betegség esetén történő visszautasításnak.

1.8 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről, az egészségügyi dokumentációban szereplő adatairól tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

1.9 Az orvosi titoktartáshoz való jog A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

2. A betegek kötelezettségei (Egészségügyi Törvény 26.§-27.§)

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet. A beteg - képességei és ismeretei szerint - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Panaszkezelés rendje

Amennyiben úgy érzi, hogy Ön vagy hozzátartozója egészségügyi ellátása során sérelmet szenvedett, jogaiban korlátozva volt, akkor jogorvoslattal, panasztétellel élhet.

- A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni az egészségügyi szolgáltatónál, ez esetben a Kórház vezetése kivizsgálja a problémát, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

- A beteg jogosult panaszt tenni az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által kirendelt független betegjogi képviselőnél.

- A beteg vagy hozzátartozója jogosult jogszabályban meghatározottak szerint – a bejelentés kivizsgálása érdekében – panaszával más szervhez, illetve közvetlenül az intézmény fenntartójához is fordulni.

- Névtelen vagy aláírás nélkül érkező bejelentésekről vagy panaszokról, tartalmi mérlegelést követően, a Főigazgató vagy Szakigazgató belátása szerint dönt.

A panaszbejelentés módja

A bejelentő szóban vagy írásban tehet panaszt.

A szóbeli bejelentés történhet telefonon, azonban ebben az esetben a bejelentőt arra kérjük, hogy panaszát írásban terjessze elő, a letölthető PANASZBEJELENTŐ LAP-on vagy saját megfogalmazásában.

Szóbeli bejelentés személyesen Sós Ilona mediátornál, megtalálható munkaidőben 7 és 15 óra között az L épület 5. emeletén telefonszáma: 06-34-515-477.

Az írásban előadott panaszt – személyesen, e-mailben vagy postai úton – a Szent Borbála Kórház főigazgatója részére kell benyújtani. A bejelentések fogadására biztosított e-mail cím: sttitkar@tatabanyakorhaz.hu . A bejelentés iktatásáról a panaszttevő által megadott címre visszajelzést kap.

A panaszok kivizsgálása

A beérkező panaszok nyilvántartásba vétel és kivizsgálásra követően írásban kerülnek megválaszolásra. A válasznak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét, a hozott intézkedéseket. A panasz kivizsgálására 30 napos határidő áll rendelkezésre. Amennyiben a panasz jellege indokolja, a kórház főigazgatója belső vizsgálatot rendel el. A kivizsgálást követően a hozott döntésről, a megtett intézkedésről vagy azok mellőzéséről a bejelentést követő 30 napon belül értesítjük a bejelentőt. A döntés ellen – az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – az intézmény Főigazgatója felé fellebbezéssel lehet élni.

Az döntés ellen – az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – az intézmény Főigazgatója felé fellebbezéssel lehet élni.

Betegjogi képviselő

Az ellátással kapcsolatban panasszal lehet élni a betegjogi képviselő felé is, aki szükség esetén írásban megteszi a panasz bejelentését az intézmény főigazgatójának.

A betegjogi képviselő segíti a beteget:

- jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében.

- panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban válaszolni. (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő).

- annak írásbeli meghatalmazásával - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget.

Intézményünk betegjogi képviselője: Dr. Borbély Emőke. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 14 óra között elérhető, telefonszáma: 06/20-4899-554 , illetve az emoke.borbely@ijb.emmi.gov.hu e-mail címen is elérhető. Ügyfélfogadás előre megbeszélt időpontban egyeztetett helyszínen történik.

Adatvédelmi tájékoztató

Az egészségügyi adatok magukban foglalják az orvosi kezelés során keletkezett diagnózisokat, leleteket, a kórtörténet leírását, a megbetegedés körülményeire vonatkozó információt. Egyes betegségek, gyógykezelési módok titokban tartása a beteg számára különösen fontos lehet. Ezért az egészségügyi adatok különleges adatoknak minősülnek, amelyek kezelése szigorú feltételekhez kötött. Fontos alapelv, hogy az orvosi adatok harmadik fél számára történő továbbítására csak a beteg beleegyezésével, illetve gyógyítási érdekből kerülhessen sor. A beteg akarata ellenére még hozzátartozói sem kerülhetnek a betegségével kapcsolatos információk birtokába. A betegek adatkezelését kizárólag a kezelőorvos, illetve az egészségügyi intézmény végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. Amennyiben Hatóság részéről érkezik megkeresés és felszólítja az egészségügyi intézményt adatszolgáltatásra, kiadásra, úgy köteles a személyes adatot kiadni, amennyiben annak minden jogi feltétele fennáll.

Az egészségügyi szolgáltatók részére egyre szélesebb körben ajánlott, illetve kötelező a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata. EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és kezelőorvosa láthatja. A rendszer a legmagasabb fokú védelemmel van ellátva, ennek megfelelően az egészségügyi adatainkhoz és dokumentumainkhoz kizárólag orvosi, illetve a receptek tekintetében gyógyszerészi végzettségű egészségügyi dolgozó férhet hozzá, kormányzati szervek és ágazaton kívüli intézmények nem.

A hatékony ellátáshoz elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi állapotra vonatkozó és személyazonosító (név, lakcím, stb.) adatokra, amelyeket bizalmasan kezelünk. A tudomásunkra jutott adatokra, az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek. Azokhoz csak a gyógyításában résztvevő betegellátó személyzet (kezelőorvos, nővér, gyógyszerész stb.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozók és szükség esetén a kórház főigazgatója férhetnek hozzá.

A törvény szerint betegeinknek vagy meghatalmazottjának joga van az általunk nyilvántartott dokumentumokba (kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, és arról – saját költségen – másolatot kérni. Betegeinknek joguk egészségügyi ellátásuk ideje alatt más személyt írásban felhatalmazni az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve azokról másolat készíttetésére. Megkeresését az intézmény Jogi Irodája kezeli, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz. JOGI IRODA

Az Ön adatait kórházunk más intézetnek vagy személynek a következő esetekben köteles kiadni, melyhez a beteg beleegyezése nem szükséges:

- Élveszületés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak. A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek esetén az ÁNTSZ-nek.

- A törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén az ÁNTSZ-nek.

-A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnak.

- Újszülött veleszületett rendellenessége esetén a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézetnek.

Az Ön adatait gyógykezelése érdekében intézményünk a következő esetekben adhatja ki:

- Az aktuális kezeléssel összefüggő adatokat más egészségügyi intézetnek (pl. konzílium kérése, vagy áthelyezés esetén).

- Az Ön háziorvosának.

Az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek (porta, osztály) információszolgáltatást bentfekvéséről korlátozhatja, vagy megtilthatja.

A fentiektől eltérő esetekben az Ön adatait azonosítható formában kizárólag az Ön írásos engedélyével lehet kiadni.

Intézményünk egészségügyi oktató és gyakorló kórház kijelölt intézmény, ezért az Ön kezelésénél, vizsgálatánál a képzésben résztvevő személyek az Ön engedélye nélkül is jelen lehetnek!

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Németh Gábor

Elérhetőségek

E-mail cím: adatvedelem@tatabanyakorhaz.hu

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Dózsa György u 77. vagy 2801 Tatabánya, Pf.: 1313

Egészségügyi dokumentációba történő betekintés és másolatkérés

A törvény szerint betegeinknek vagy meghatalmazottjának joga van az általunk nyilvántartott dokumentumokba (kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, és/vagy arról – saját költségen – másolatot kérni. Betegeinknek egészségügyi ellátásuk ideje alatt is joguk van más személyt írásban felhatalmazni az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve azokról másolat készíttetésére.

Megkeresését az intézmény Jogi Irodája kezeli, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Telefon: 06-34-515-472 E-mail-cím: ugyved@tatabanyakorhaz.hu

Harmadik személy részére betegellátással kapcsolatos dokumentumokat a kezelt adatok körére tekintettel az Info tv. és a GDPR rendelet alapján, kizárólag meghatalmazással lehet kiadni. A meghatalmazás lehet eseti egy alkalomra szóló és szólhat több alkalomra is. Ez utóbbi a meghatalmazó visszavonásáig érvényes. A meghatalmazás formája nem meghatározott, azonban tartalmaznia kell bizonyos elemeket. Segítségül ajánljuk a honlapunkról letölthető meghatalmazást.

MEGHATALMAZÁS

Adatvédelmi szabályzat

Az ellátás során az Ön kötelessége:

 • betartani az ellátásra vonatkozó jogszabályokat,
 • betartani a betegellátó osztály házirendjét,
 • együttműködni az egészségügyi ellátó személyzettel képességei és ismeretei szerint,
 • kezelő orvosát tájékoztatni korábbi betegségeiről,
 • tájékoztatást adni jognyilatkozatairól, különös tekintettel azokra, amelyek mások testi épségét, egészségét veszélyeztethetik.
Részletes tudnivalókért kérjük, tanulmányozza a betegellátó osztály házirendjét.


Betegségéből mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kívánunk!

Betegjogok látogatási tilalom alatt

  Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Németh Gábor

  Elérhetőségek

  E-mail cím: adatvedelem@tatabanyakorhaz.hu

  Levelezési cím:

  2800 Tatabánya, Dózsa György u 77. vagy 2801 Tatabánya, Pf: 1313

  Telefon: 06 34 747-807