A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház ˝L˝pavilonjában lévő helyiség üzemeltetési jogának tárgyában

Letölthető pályázati anyag (PDF formátumban) 

 1. A Komárom Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, kétfordulós, tárgyalásos pályázatot hirdet a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. szám alatt található, ˝L˝ pavilonban található helyiség (a továbbiakban: Bérlemény) határozott időre történő üzemeltetésére kizárólagosan az alábbi tevékenységek valamelyikére: fodrászat; kozmetika; manikűr; pedikűr; műköröm; masszázs; egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások; betegápoláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás.
 2. A vállalkozónak – a hasznosítás jellegétől függően – a vonatkozó szakhatósági előírások figyelembevételével és engedélyek birtokában kell a Bérleményt üzemeltetnie. A pályázat sikeressége esetén a kiíró bérleti szerződést köt a pályázóval. A pályázónak a havi bérleti díjat előre kell megfizetnie a Bérlemény használatáért a Kórház bankszámlájára. A pályázónak ezen kívül a Bérlemény közüzemi fogyasztását is meg kell fizetnie havi elszámolásban.
 3. Az ajánlatokat az alább megjelölt helyre, magyar nyelven, zárt, borítékban, 2 példányban kell benyújtania. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: a „Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház ˝L˝ pavilonban található bérlemény üzemeltetése”.
 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 08. 12:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Gazdasági Igazgatói titkársága: 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. L. ép. 5. em.

 

Pályázat benyújtásával egy időben a pályázó köteles 500.000.- Ft bánatpénzt a kórház pénztárába/bankszámlájára befizetni, amit a nyertes pályázó kivételével az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a kórház visszafizet. A nyertes pályázó által befizetett összege bérleti díj összegéből leszámításra kerül.

 

 1. A részvétel alapfeltételei:
 2. A pályázaton minden természetes és jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó részt vehet.
 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat, illetve dokumentumokat:

a./ ajánlattevő neve, cégjegyzékszáma, székhelye, telefon és faxszáma, e-mailcíme

b./ szakmai önéletrajzot, képzettséget, alkalmasságot, engedélyek, igazoló okiratok másolatai,

c./ egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatát,

d./ gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (nem hiteles is elegendő)

e./ 60 napnál nem régebbi fizetőképességet igazoló, valamennyi számlájára vonatkozóan összes számlát vezető pénzintézeteitől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

– bankszámláját mióta vezeti,

– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,

– számláján volt-e 2023., 2024. évben sorban állás, ha igen, utoljára mikor?

f./ 30 napnál nem régebbi NAV nemleges tartozásigazolást, vagy a köztehermentes adózói nyilvántartásba vétel igazolást (másolat),

g./ önkormányzati nemleges tartozásigazolást (iparűzési adó) az ajánlattevő székhelye szerinti önkormányzattól,

h./ ÁNTSZ (NNK) egyéb működési engedélyek (másolat),

i./ részletes szolgáltatás lista, valamint üzemelési idő/nyitvatartási idő megjelölése,

j./ bérleti díjra vonatkozó ajánlatot (nettó Ft/hó), mely nem lehet kevesebb havi 100.000,- Ft összegnél

k./ a dolgozói kedvezmény mértékére vonatkozó vállalást (%-ban kifejezve, amennyiben a Kórház dolgozói igénybe tudják venni a Bérlő szolgáltatásait)

 

III. A pályázat tárgyát képező helyiség az alábbi:

 • „L” épület földszintjén lévő, 17,4 m2 alapterületű helyiség, valamint a hozzá tartozó és az ugyanezen épületben lévő közös helyiségek (közlekedők, folyosók, előterek, mosdók, bejárat) bútorozatlan, kiürített állapotban.

A Bérleményben víz, áram, és a fűtés biztosított, kiépített telefonvonallal rendelkezik.

A helyiség fűtési rendszere nem választható le az épület rendszeréről, így a fűtési költségek lm3 adatok alapján kerülnek kiszámlázásra.

A Bérlemény bérbe adásának ideje: 2 év

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó tevékenységét, szolgáltatásait részletesen bemutatva
 • Ajánlatot a bérleti díj összegére, amely nem lehet kevesebb havi nettó 100.000,- Ft azaz nettó Százezer Forint/hónap összegnél
 • Ajánlatot a dolgozói kedvezmény mértékére (%-ban kifejezve, amennyiben a Kórház dolgozói igénybe tudják venni a Bérlő szolgáltatásait)
 • Referencia megjelölése szükséges
 • Minőségtanúsítását
 • tervezett nyitvatartási időt, azzal a megkötéssel, hogy 18:00 óra után nem tarthat nyitva a Bérlemény

 

Nyilatkozatot arról, hogy a Kiíró által tett feltételeket és az készített bérleti szerződés tervezetet elfogadják.

 

 1. Érvényességi követelmények:

Érvénytelen az ajánlat:

 1. amelyet nem a kiírásban meghatározott, vagy nem az abban megjelölt helyen és időben nyújtottak be;
 2. amely nem határozza meg egyértelműen a fizetendő havi bérleti díj összegét;
 3. amely nem felel meg a kiírás II/2. pontjának.
 4. amely nem felel meg a I/1. pontban részletezett tevékenységeknek; amely tevékenység nem végezhető egészségügyi intézmény területén

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség.

 

 1. Ajánlatok értékelése:

Az ajánlatok felbontása 2024. március 08. napján történik, a Gazdasági Igazgatóságon.

A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül, amely a pályázatot benyújtóknak megküldésre kerül.

A tárgyalás időpontja előre tervezetten: 2024. március 13. napja, amelynek pontos időpontjáról értesítést küld a pályázatot benyújtóknak a kiíró.

 

Az ajánlatok elbírálására és a nyertes kiválasztására a bíráló bizottság tesz javaslatot.

A bíráló bizottságnak joga van a pályázati kiírást eredménytelennek minősíteni.

Bírálati szempont:

 • bérleti díj összege (súlyszám: 90)
 • dolgozói kedvezmény mértéke (súlyszám: 10)

 

 1. Eredményhirdetés:

A pályázat eredményének értékelése során a bíráló bizottság az ajánlatokat annak alapján rangsorolja, hogy melyik ajánlattevő tesz összességében kedvezőbb ajánlatot a Bérlemény bérletére vonatkozóan.

Értékelést követően a végső döntést a főigazgató hozza meg.

A kiíró legkésőbb 2024. március 20. napjáig bírálja el az ajánlatokat. A pályázókat a döntés eredményéről levélben értesíti.

 

VII. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok:

A nyertes ajánlattevő az ajánlata alapján az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül köteles bérleti szerződést kötni.

A szerződés induló dátuma: 2024. április 01.

A szerződés futamideje 2 év.

 

Amennyiben a nyertes a fenti időtartam alatt nem köti meg a bérleti szerződést az ajánlatkérővel, úgy az a szerződéskötéstől elállhat és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában újabb pályázat kiírása mellett dönthet.